Cơ  cấu tổ chức của BHXH tỉnh Thái Nguyên

  Cơ cấu tổ chức của  Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  bao gồm:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  Số   17A - Đường Đội Cấn - Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3.750.662

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về địa chỉ email: vanphong.bhxh@thainguyen.gov.vn

I. BAN GIÁM ĐỐC

 Giám đốc: Ngô Chí Dũng                                       Điện thoại: 0280.3.857.308

Phó giám đốc: Nguyễn Hữu Thành                          Điện thoại: 0280.3.654.789

                        Nguyễn Hồng Trường                      Điện thoại: 0280.3.851.229

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ                      Điện thoại: 0280.3.654.060

2. Phòng Tổ chức cán bộ                                           Điện thoại: 0280.3.900.611

3. Phòng Hành chính tổng hợp                                  Điện thoại: 0280.3.750.662

4. Phòng Kế hoạch tài chính                                      Điện thoại: 0280.3.657.998

                                                                                                    0280.3.851.258

5. Phòng Giám định BHYT                                       Điện thoại: 0280.3.857.828

                                                                                                   0280.3.657.446

6. Phòng Cấp sổ, thẻ                                                  Điện thoại: 0280.3.858.830

                                                                                                   0280.3.856.695

7. Phòng Công nghệ thông tin                                   Điện thoại: 0280.3.858.790

8. Phòng Thu BHXH                                                 Điện thoại: 0280.3.657.129

                                                                                                   0280.3.755.365

                                                                                                   0280.3.856.708

                                                                                                   0280.3.501.403

9. Phòng Kiểm Tra                                                     Điện thoại: 0280.3.851.305

10. Phòng Chế độ BHXH                                          Điện thoại: 0280.3.856.705

                                                                                                   0280.3.856.706

III. BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ XÃ

1.      Bảo hiểm xã hội Thành Phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 29 đường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.857.558

Email: bhxh.tp@thainguyen.gov.vn

2.      Bảo hiểm xã hội Thành phố Sông Công

Địa chỉ: Thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.862.217

Email:bhxh.songcong@thainguyen.gov.vn

3.      Bảo hiểm xã hội huyện Định Hoá

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.933

Email: bhxh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

4.       Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lương

Địa chỉ: Thị trấn Đu huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.874.631

Email: bhxh.phuluong @thainguyen.gov.vn

5.      Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.820.384

Email: bhxh.donghy@thainguyen.gov.vn

6.      Bảo hiểm xã hội huyện Võ Nhai

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.827.291

Email: bhxh.vonhai@thainguyen.gov.vn

7.      Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ

Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.827.291

Email: bhxh.daitu @thainguyen.gov.vn

8.      Bảo hiểm xã hội thị xã Phổ Yên

Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.864.784

Email: bhxh.phoyen @thainguyen.gov.vn

9.      Bảo hiểm xã hội huyện Phú Bình

Địa chỉ: Thị trấn Úc Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.867.293

Email: bhxh.phubinh@thainguyen.gov.vn