Giám đốc:       Ngô Chí Dũng               Điện thoại: 0280.3.857.308

Các Phó giám đốc: Nguyễn Hữu Thành      Điện thoại: 0280.3.654.789

                                Nguyễn Hồng Trường  Điện thoại: 0280.3.851.229