Giám đốc:       Ngô Chí Dũng               Điện thoại: 0208.3.857.308

Các Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hương Liên      Điện thoại: 0208.3.857.308

                                Nguyễn Hồng Trường  Điện thoại: 0208.3.851.229

                                Trần Xuân Long  Điện thoại: 0208.3.654.789