“Công chức, viên chức, lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Đó là chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động.

Theo đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, lao động phát huy kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2019, cụ thể sau đây:

 

BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Chủ động tham mưu với lãnh đạo ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập trung sự chỉ đạo và nhân lực để phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, cụ thể: số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 32,5% lực lượng lao động trở lên; tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98,2% dân số của tỉnh trở lên; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 28% lực lượng lao động trở lên; phấn đấu thu đúng, thu đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành vượt mức kế hoạch; giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống dưới chỉ tiêu được giao; cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, cấp mã số bảo hiểm xã hội để cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế kịp thời theo mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phòng chống, lạm dụng, thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động trong quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ; tham gia có hiệu quả công tác đấu thầu thuốc, giám sát, thẩm định đảm bảo quyền lợi người tham gia và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đồng thời gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới”; hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động…

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn đơn vị nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019./.

Bùi Huệ