Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐUK  ngày 12/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức học tập cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh vào ngày 05/01/2019.

 

Đ/c Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018 tại Hà Nội, đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Ngô Chí Dũng đề nghị, các đồng chí trong quá trình học tập, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết; thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác của ngành Bảo hiểm xã hội, nhất là vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung của Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, trong đó đồng chỉ nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…, phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức, lãnh phí công quỹ, tài sản…

Đồng chí Ngô chí Dũng cũng chỉ rõ: Việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cảu tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), 100% cán bộ, đảng viên có bài viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

Bùi Huệ