1. Bệnh viện trung ương Thái Nguyên

2. Bệnh viện C

3. Bệnh Viện A

4. Bệnh viện Gang Thép

5. Bệnh viện 91

6. Trung tâm y tế Thành phố_1

7. Trung tâm y tế Thành phố_2

8. Trung tâm y tế Thành phố_3

9. Trung tâm y tế Thành phố_4

10. Trung tâm y tế Thành phố_5

11. Bệnh viện quốc tế

12. Phòng khám đa khoa Việt Bắc 1

13. Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai

14. Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên

15. Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ

16. TTYT thị xã Phổ Yên

17.Trạm y tế Tân Hương