Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Đ/c Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11/10/ 2017 tại Hà Nội, đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

     4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đơn cử, Nghị quyết 20-NQ/TW đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đạt tỉ lệ 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; bảo đảm bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng bảo hiểm y tế …Đồng chí Ngô Chí Dũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong tình hình mới.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp truyền đạt về các nội dung trong 2 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 2 Nghị quyết còn lại là Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” trực tiếp do đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt.

       Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Đinh Văn Sơn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Nội dung  Kế hoạch và chương trình hành động nêu rõ lộ trình thực hiện các nhiệm vụ giải pháp căn bản nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, với yêu cầu gắn liền với chức năng nhiệm vụ của đơn vị đồng thời yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị có bản thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, đặc biệt các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc ngay sau Hội nghị này phải xây dựng kế hoạch và chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết./.

                                                                                                                          Bùi Huệ