Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giúp cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thấm nhuần những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ,vì mục tiêu thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội cho mọi công dân theo quy định tại Điều 34 Hiến pháp 2013…, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-BHXH về công tác thông tin truyên thông năm 2018 triển khai trong toàn đơn vị. Theo đó, năm 2018 nội dung thông tin, truyền thông bao gồm những nội dung cơ  bản sau:

 

Băng rôn tuyên truyền tại đường Nha Trang, TP Thái Nguyên nhân dịp ngày BHYT Việt Nam 01.7.

 

 Thông tin, truyền thông những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, thể hiện ở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 21-CTr/TU ngày 30/5/2013 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1697/QDD-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; . . .

Tuyên truyền, quảng bá vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc trưng, bản chất của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giúp cho mọi người nhận thấy sự khác biệt giữa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các loại hình bảo hiểm thương mại; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động và người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Việc làm, vì sức khỏe, cuộc sống của bản thân, gia đình và sự ổn định của xã hội.

Tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về quy định Nhà nước hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2018.

Đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình, bên cạnh việc cung cấp thông tin về mức đóng, mức hưởng, điều kiện hưởng, . . . thì cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Đây là hoạt động tương thân, tương ái, “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, giúp người bệnh và gia đình vượt qua khó khăn, tránh “bẫy nghèo” do ốm đau.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên về bản chất ưu việt của bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên, đó là coi trọng công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế nhằm giáo dục, giúp học sinh, sinh viên hiểu thêm được ý nghĩa cộng đồng, tương thân, tương ái và đạo lý “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thông tin, truyền thông các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới cân bằng đóng - hưởng, vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn cho mọi người tham gia. Truyền thông lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng, trục lợi các quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí, tử tuất.

Với những nội dung thông tin, truyền thông trên, các đơn vị căn cứ tình hình thực tế địa phương và đối tượng cần thông tin, truyền thông để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

                                                                                                                                Bùi Huệ