Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát động và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn số 78/BHXH-TCCB gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã và trưởng các phòng nghiệp vụ, văn phòng về việc phát động phong trào thi đua năm 2018.

Nhằm động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, lao động phát huy kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018 – năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, trên cơ sở nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: “Kỷ cương, đoàn kết, thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua cụ thể sau đây:

 

Khen thưởng các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua

 Chủ động tham mưu với lãnh đạo ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tập trung sự chỉ đạo và nhân lực để phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, phấn đấu hết năm 2018 đạt được chỉ tiêu: số người tham gia bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội tự nguyện) tăng từ 5% trở lên so với số tham gia năm 2017, phấn đấu đạt trên 30% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh; số người tham gia BHYT đạt từ 98,1% dân số của tỉnh trở lên; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 5% trở lên so với số người đã tham gia của năm 2017; phấn đấu thu đúng, thu đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành vượt mức kế hoạch; giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống dưới chỉ tiêu được giao.

Hoàn thành việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định; hoàn thành việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; chủ động, tham gia có hiệu quả công tác đấu thầu thuốc, tăng cường giám sát, thẩm định sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người tham gia và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phòng chống, lạm dụng, thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tái cấu trúc hoàn chỉnh các quy trình thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên mạng internet nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thái độ, tác phong phục vụ tốt nhất đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tăng cường phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đồng thời gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới”; hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động.

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của nhà nước và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng…

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn đơn vị nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018./.

                                                                                                                Bùi Huệ